Hokej.Net Logo

Wyświetleń: 4892

Organizacja rozgrywek i meczów - Uchwała Zarządu PZHL

2017-06-19 21:18:44

Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Lodzie podjął uchwałę w sprawie organizacji rozgrywek i meczów hokeja na lodzie.

Załącznik do Uchwały 02/06/2017 Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie

ORGANIZACJA ROZGRYWEK I MECZÓW

§ 63

1. Mecze w ramach rozgrywek objętych niniejszym regulaminem rozgrywane są na obiektach sportowych, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez organizatora rozgrywek.

2. Weryfikację obiektów oraz ewidencję wydanych protokołów weryfikacyjnych prowadzi organizator rozgrywek.

3. Protokół weryfikacyjny wydawany jest na okres co najmniej jednego sezonu rozgrywkowego.

4. Organizator rozgrywek może wydawać dyspozycje dotyczące przystosowania obiektu do rozgrywania w nim meczów określonych klas rozgrywkowych - w tym również pod kątem wymagań sponsorów lub mediów relacjonujących przebieg meczu – warunkujące wydanie protokołu weryfikacyjnego.

5. Organizator rozgrywek może cofnąć wydany protokół weryfikacyjny w razie stwierdzenia, że obiekt nie spełnia wymaganych warunków technicznych i warunków w zakresie bezpieczeństwa rozgrywania meczów. Decyzja o cofnięciu protokołu weryfikacyjnego wymaga uzasadnienia na piśmie i przysługuje od niego odwołanie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 64

1. Mecze muszą odbywać się na lodowisku zadaszonym.

2. Organizator rozgrywek może wydać zgodę na rozgrywanie meczów na lodowisku otwartym, określając wymagania, jakie musi spełniać takie lodowisko.

3. Ławki sędziów, zawodników i ławki kar powinny być chronione odpowiednimi osłonami, zgodnie z przepisami gry w hokeja na lodzie.

4. Gospodarz zawodów jest zobowiązany udostępnić sędziom pomocniczym:

a) trzy sprawne stopery

b) przyrządy do pomiarów kijów i sprzętu bramkarskiego

c) wodę i ręczniki dla zawodników przebywających na ławce kar

d) sprawny mikrofon dla sędziego spikera podłączony do systemu nagłaśniającego halę sportową - lodowisko

e) w boksie sędziów musi być zainstalowane łącze internetowe z kablem LAN o minimalnej przepustowości Download (prędkość pobierania) 2,00 Mb/s,

f) w boksie sędziów musi być do dyspozycji sekretarza zawodów komputer przenośny (laptop) z funkcją podłączenia kabla typu LAN

g) w pomieszczeniu sędziów pomocniczych musi być dostępny dla sekretarzy internet typu WiFi (wskazany internet w kablu LAN)

h) w pomieszczeniu sędziów pomocniczych musi być udostępniona sprawna drukarka z materiałami eksploatacyjnymi (papier, tusz/toner)

Brak wymienionych przedmiotów i urządzeń może spowodować nałożenie kary administracyjnej.

5.Podczas meczów bramki hokejowe muszą być monitorowane kamerami ustawionymi w sposób określony przez organizatora rozgrywek.

6. Organizator rozgrywek może wprowadzić obowiązek nagrywania spotkań i dostarczenia kopii nagrania organizatorowi rozgrywek lub osobie wskazanej przez organizatora. W rozgrywkach PHL nagrywanie meczów jest obowiązkowe – nagranie meczu powinno być udostępnione na wskazanym przez PZHL serwerze w ciągu 4 godzin po zakończeniu meczu. Naruszenie wprowadzonego obowiązku nagrywania spotkań może podlegać karze administracyjnej.

§ 65

1. Klub uczestniczy w rozgrywkach na koszt własny.

2. Gospodarz (organizator, turnieju) meczu (turnieju) ponosi wszelkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem meczu (turnieju), chyba że organizator rozgrywek ustali inne zasady.

3. W przypadku nierozegrania meczu lub jego przerwania z przyczyn uznanych za niezależne od klubów biorących w nim udział, organizator rozgrywek wyznacza nowy termin ich rozegrania.

4. Koszty powtórnego rozegrania meczu, ponosi kub, który był jego gospodarzem w pierwszym terminie, chyba, że organizator rozgrywek zdecyduje inaczej.

§ 66

1. System oraz terminarz rozgrywek określa organizator najpóźniej do 30 czerwca każdego roku. W przypadku rozgrywek PHL termin ten może być zmieniony ze względu na proces licencyjny.

2. Organizator rozgrywek ustala zasady dokonywania zmian terminu meczu i ma prawo ustalić wysokość opłaty za zmianę terminu meczu.

§ 67

1. Klub zobowiązany jest w terminie określonym przez organizatora rozgrywek do:

a) pisemnego potwierdzenia udziału w rozgrywkach mistrzowskich,

b) dokonania opłat związanych z udziałem w rozgrywkach.

2. Niespełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 skutkować może odmową przyznania licencji klubowej , a tym samym wykluczeniem klubu z rozgrywek w danej sezonie rozgrywkowym.

3. Organizator rozgrywek ustala pozostałe warunki otrzymania i utrzymania licencji klubowej, w tym liczbę wymaganych licencji okresowych zawodników, termin składania wniosków o przyznanie licencji okresowych zawodników podczas sezonu i ewentualnych tzw. okienek transferowych.

4. Po terminie składania wniosków o przyznanie zawodniczych licencji okresowych klub może występować z wnioskiem o przyznanie licencji okresowej dla zawodnika własnego, zawodnika powracającego z wypożyczenia w przypadku likwidacji klubu lub sekcji oraz zawodnika, który nie posiadał wcześniej licencji na uprawianie hokeja na lodzie.

§ 68

1. Weryfikację meczów przeprowadza organizator rozgrywek na podstawie protokołów meczowych.

2. W przypadku weryfikacji meczu w sposób inny niż wynik osiągnięty na tafli gry, organizator rozgrywek wydaje decyzję na piśmie wraz z uzasadnieniem.

3. Od decyzji wskazanej w ust. 2 przysługuje odwołanie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 69

1. Kolejność drużyn w tabeli rozgrywek ustala się według liczby zdobytych punktów. Punkty za mecze w rozgrywkach będą liczone wg następujących zasad:

a) drużyna, która wygra mecz w czasie regulaminowym (60 min.) otrzymuje 3 pkt., w przypadku, gdy mecz zakończy się remisem następuje dogrywka wg obowiązującego regulaminu na dany sezon w określonej kategorii rozgrywkowej. Drużyna zwycięska w dogrywce otrzymuje 2 pkt. a przegrana 1 pkt.,

b) w przypadku gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych zgodnie z przepisami gry hokeja na lodzie . Drużyna zwycięska w konkursie rzutów karnych otrzymuje 2 pkt., a przegrana 1 pkt.

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o kolejności miejsca w tabeli decydują:

a) przy dwóch drużynach decydować będą kolejno następujące kryteria:

- liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,

- liczba zdobytych bramek w spotkaniach między tymi drużynami,

- korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań,

- większa liczba strzelonych bramek

- stosunek bramek.

3. Jeśli trzy lub więcej drużyn ma tę samą liczbę punktów, wówczas o uszeregowaniu w tabeli decydować będą kolejno następujące kryteria:

a) korzystniejszy bilans punktów z bezpośrednich spotkań; a następnie – przy równej liczbie:

b) korzystniejsza różnica bramek

c) większa liczba zdobytych bramek

d) korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich meczów

4. Gdy powyższe kryteria nie pozwolą na ustalenie kolejności w tabeli – o miejscu poszczególnych drużyn decyduje miejsce zajęte przez kluby w końcowej tabeli z poprzedniego sezonu.

§ 70

1. W zawodach objętych niniejszym regulaminem sekretarz zawodów sporządza protokół meczowy z poszczególnych spotkań w formie elektronicznej online i przesyła pocztą elektroniczną natychmiast po zakończeniu meczu do organizatora rozgrywek.

2. Oryginał protokołu sekretarz zawodów przesyła pocztą do organizatora rozgrywek w ciągu 24 godzin /jeżeli jest to dzień wolny od pracy, oryginał musi przesłać w pierwszym dniu roboczym/§ 71

1. Skład drużyny napisany czytelnie na załącznikach do protokołu , zawierający imiona, nazwiska, numery zawodników oraz numery licencji należy przedstawić sekretarzowi zawodów na 60 minut przed meczem. Załącznik musi być podpisany przez kierownika lub trenera drużyny.

2. Zawodnik nieujęty w zestawieniu drużyny lub bez licencji zawodniczej a także nie posiadający aktualnych badan lekarskich nie jest uprawniony do gry w danym meczu.

3. Sędzia główny jest zobowiązany do sprawdzenia przed meczem, czy zawodnicy wpisani w skład drużyny posiadają aktualne badania lekarskie /ważność badań wynosi 6 miesięcy/ oraz licencje zawodników i licencję trenera. Badania lekarskie muszą być przeprowadzane przez uprawnionego lekarza zgodnie z ustawą /lekarz medycyny sportowej/.

4. W czasie trwania zawodów, w boksie zawodników może przebywać maksymalnie 8 przedstawicieli drużyny, którzy muszą być wpisani w skład drużyny. Organizator rozgrywek może określić inne zasady przebywania przedstawicieli drużyny w boksie zawodników.

5. PZHL w odrębnym regulaminie określa minimalną ilość zawodników i bramkarzy w rozgrywkach młodzieżowych a także zasady dopuszczenia udziału dziewcząt w treningach i meczach ligowych grup młodzieżowych chłopców.

6. Drużyny SMS mogą korzystać w meczu z 24 zawodników (w tym 2 bramkarzy).

§ 72

1. Zawodników obowiązuje używanie sprzętu ochronnego, zgodnie z Przepisami Gry w Hokeja na Lodzie.

2. Drużyna gospodarzy zobowiązana jest do gry w strojach koloru jasnego, a drużyna gości – koloru ciemnego.

3. Zawodników każdej drużyny, z wyjątkiem bramkarza , obowiązuje jednolity kolor spodni, getrów i kasków. Na koszulkach zawodników w rozgrywkach seniorów obowiązkowo muszą znajdować się nazwiska i numery zgodnie z przepisami gry. Nazwisko musi być umieszczone na koszulce powyżej numeru na plecach zawodnika.

§ 73

1. Organizator /gospodarz meczu/ rozgrywek powiadamia o miejscu i godzinie spotkania drużynę gości, sędziów głównych oraz organ wyznaczający sędziów pomocniczych najpóźniej 7 dni przed terminem zawodów w rundzie zasadniczej i 48 godzin przed meczem w przypadku spotkań fazy play-off.

2. W przypadku rozgrywania przez drużynę spotkań w całym sezonie o stałych godzinach organizator powiadamia o takich godzinach wszystkie drużyny występujące w danej kategorii rozgrywek oraz organ wyznaczający sędziów.

3. W przypadku jednorazowych zmian dotyczących miejsca i godziny rozgrywania spotkań przez taką drużynę przepis ust.1 stosuje się odpowiednio.

§ 74

1. Organizator określi godziny, w których mogą się rozpoczynać mecze w danych kategoriach rozgrywek. Godziny rozpoczęcia meczów organizator określi w regulaminie rozgrywek dla danej kategorii wiekowej.

2. Organizator rozgrywek może podjąć decyzję o rozegraniu określonych kolejek rundy zasadniczej o jednakowej godzinie.

§ 75

Gospodarz zawodów powinien udostępnić płytę lodowiska w takim czasie, aby rozgrzewka zakończyła się 20 minut przed rozpoczęciem spotkania. Drużynie gości przysługuje rozgrzewka w wymiarze minimum 20 min.§ 76

1. Gospodarz meczu zobowiązany jest zapewnić obecność lekarza, dyplomowanej pielęgniarki lub ratownika medycznego. Lekarz, dyplomowana pielęgniarka lub ratownik medyczny przed zawodami powinni wpisać się do protokołu zawodów z podaniem imienia i nazwiska, opatrując swój podpis pieczątką imienną. Bez obecności opieki medycznej mecz nie może być rozegrany.

2. Do obowiązków lekarza, ratownika medycznego lub pielęgniarki dyplomowanej należy opisanie w protokole zawodów, w książeczce zdrowia zawodnika urazu, jakiego doznał zawodnik podczas spotkania. Jeżeli w drużynie gości znajduje się lekarz i przed spotkaniem zostaną powiadomieni o tym sędziowie główni, jemu przysługuje prawo opisu urazu zawodnika.

3. W przypadku nierozegrania meczu z powodu nieobecności lekarza, ratownika medycznego lub pielęgniarki dyplomowanej spotkanie weryfikuje się jako walkower na korzyść drużyny gości.

§ 77

Organizator rozgrywek może wprowadzić przepisy, w myśl których na wniosek drużyny gości, gospodarz musi zapewnić, na koszt drużyny gości, trening (rozjazd) w dniu meczu w określonym wymiarze . Przepisy te powinny określać minimalny wymiar rozjazdu, sposób powiadomienia gospodarza o planowanym rozjeździe a także zasady rozliczeń w przypadku rezygnacji z zarezerwowanego czasu na rozjazd.

§ 78

Przełożenie zawodów na inny termin lub zmiana gospodarza mogą być dokonane przez organizatora rozgrywek wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zgodny wniosek zainteresowanych klubów lub z urzędu.

§ 79

1. Drużyna, która ponosi odpowiedzialność za nierozegranie spotkania w wyznaczonym przez organizatora rozgrywek terminie przegrywa spotkanie walkowerem i może zostać ukarana kara administracyjną.

2. Jeżeli drużyna w sezonie przegra trzy spotkania walkowerem z powodu niestawienia się na mecz, zostaje usunięta z rozgrywek i ukarana karą administracyjną.

§ 80

Jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora rozgrywek i obu drużyn spotkanie nie dojdzie do skutku lub zostanie przerwane , decyzję w sprawie powtórzenia meczu lub innego sposobu rozstrzygnięcia zaistniałej sytuacji, w tym w zakresie kosztów organizacji ewentualnie powtórzonego spotkania , podejmuje organizator rozgrywek.§ 81

1. Klub będący gospodarzem meczu odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku i zapewnienia bezpieczeństwa na lodowisku przed, w czasie i po zakończeniu meczu, w tym w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Organizator gospodarz meczu zapewni 2 miejsca parkingowe strzeżone dla sędziów prowadzących mecz – 2 godziny przed meczem

3. W strefie pomiędzy bandami i trybunami mogą przebywać wyłącznie zawodnicy biorący udział w meczu, osoby funkcyjne, sędziowie pomocniczy, przedstawiciele organizatora rozgrywek , fotoreporterzy i inne osoby upoważnione przez organizatora.

4. W przypadku niemożności usunięcia osób nieuprawnionych do przebywania w strefie pomiędzy bandą a trybunami, sędzia główny może nie dopuścić do rozegrania meczu lub przerwać mecz. Zawody takie weryfikuje się jako walkower na korzyść drużyny gości.

5. Organizator rozgrywek określa szczegółowe warunki rozgrywania meczów w danej kategorii rozgrywkowej.

§ 82

Wszelkie decyzje dotyczące rozgrywania meczu, a nie przewidziane w niniejszym regulaminie lub warunkach, o którym mowa w § 81 ust.4 podejmuje sędzia główny.

§ 83

1. Protesty dotyczące meczu powinny być wnoszone do organizatora rozgrywek niezwłocznie po zakończeniu meczu. Organizator rozgrywek określa szczegółowe zasady wnoszenia protestu i jego rozpatrywania. Wniesienie protestu podlega opłacie. Protest niepłacony podlega odrzuceniu. W przypadku uwzględnienia protestu w całości przez organ I instancji oplata podlega zwrotowi.

2. Od decyzji organizatora rozgrywek w sprawie protestu zainteresowanym przysługuje odwołanie na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie.

Powrót

Komentarze:

Ale że nawet stopery klub musi załatwić? ;)
Tak na poważnie to się pytam gdzie jest sponsor dla ligi?
No przeciez zalatwili sponsora...

...Gieksie
hehe regulamin rodem z rozgrywek TKKF ...woda,papier do drukarki...a ile to całe zamieszanie ,kosztowne zamieszanie zwane pzhl kosztuje? ilu darmozjadów związkowych ma etaty opłacane z kasy ministarstwa...? a zaorac TOTO i wapnem posypac,stworzyc własna organizacje skupiajaca same kluby bez tzw. reprezentacji,zniesc limity dla obcych,opłacic sendzi z Czechosłowacji,przeprosic Porube i zaprosic inne kluby z 2 ligi czeskiej celem PODNIESIENIA POZIOMU ligi, zaoszczędzony piniondz kosztem rozbudowanej administracji związkowej przeznaczyc na zakup sprzętu i rozdac dzieciom w klubach
Przecież to te klubu zablokowały Porubę, a nie PZHL...
emeryci 1000 procent racji...
Może ktoś napisać do kiedy mają czas na zgłoszenie do gry drużyny w pierwszej lidze? Jak zwykle o zapleczu cisza taka to Ci promocja ligi
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zarejestruj się.

UWAGA! W związku wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. nowych regulacji prawnych opartych o treść ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) aktualizacji uległa Polityka Prywatności Hokej.net.

WAŻNE! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Stosujemy je w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących tzw. „ciasteczek”. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
V