Hokej.Net Logo

Wyświetleń: 6620

Oświadczenie ws. legalności działań władz PZHL

2014-07-18 14:25:42

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o rzekomych nieprawidłowościach w działaniu organów PZHL oraz wobec przedstawiania opinii publicznej, a także przedstawicielom władzy ustawodawczej i wykonawczej tezy, iż Zarząd PZHL działa z naruszeniem prawa, przedstawiamy poniżej stan faktyczny i prawny dotyczący działań PZHL w ostatnim czasie oraz sytuacji formalno-prawnej dotyczącej władz Związku.


Zarząd PZHL potwierdza , że po rezygnacji trzech członków Zarządu – co miało miejsce w dniu 12.10.2013 r. , do biura Związku w listopadzie 2013 r. wpłynęły wnioski członków zwyczajnych PZHL dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PZHL , którego przedmiotem obrad miałoby być głosowanie nad odwołaniem członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZHL. Najpierw do biura wpłynęły kserokopie takich wniosków, potem sukcesywnie pocztą zaczęły wpływać oryginały pism.

 

Po wpłynięciu rzeczonych wniosków PZHL podjął działania dla nadania sprawie biegu zgodnie z przepisami statutu PZHL.

Pismem z dnia 14 listopada 2013 r. poinformowano zainteresowanych, że do biura Związku zostały złożone kopie wniosków, sporządzonych w imieniu Klubów i Okręgowych Związków Hokeja na Lodzie, dotyczących zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PZHL , którego przedmiotem miałyby być zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku. Poinformowano także , że co jakiś czas przesyłane są na adres Związku oryginały takich wniosków.

 

Ponieważ część dokumentów budziła uzasadnione wątpliwości co do tego, czy zostały podpisane zgodnie z reprezentacją określonych podmiotów, (brak imion i nazwisk osób podpisujących pisma, nieczytelny podpis na pieczątce itp.) PZHL zwrócił się do zainteresowanych o stosowne uzupełnienia.

Wnioski zostały przez zainteresowanych uzupełnione lub przesłano wyjaśnienia dotyczące reprezentacji poszczególnych podmiotów. 

 

Po złożeniu wyjaśnień i analizie terminów wpływu poszczególnych pism, wymagana dla ewentualnego rozpatrywania wnioski liczba pism (28 wniosków wobec posiadania przez PZHL 56 członków zwyczajnych ) została osiągnięta w dniu 8 listopada 2013 r.

Jednocześnie Zarząd PZHL – wobec zapisów Statutu PZHL (przyjętego w obecnym brzmieniu przez Walny Zjazd PZHL w marcu 2013 r. bez głosów sprzeciwu , przy dwóch głosach wstrzymujących się), na bazie których istnieje daleko idąca wątpliwość co do możliwości uwzględnienia złożonych wniosków, wystąpił do współpracującej ze Związkiem kancelarii prawnej o przygotowanie opinii, co do prawnej dopuszczalności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PZHL we wnioskowanym zakresie.

 

Wnioskowana opinia została przedstawiona Zarządowi PZHL w dniu 4 grudnia 2013 r.

Z wniosków zawartych w przedstawionej informacji wynika, że:

1) brak jest podstaw prawnych do odwołania władz PZHL przed upływem ich kadencji 

2) na podstawie obowiązujących przepisów wygaśnięcie mandatu tych władz może nastąpić tylko w przypadku ustąpienia lub śmierci członków władz, a także poprzez upływ kadencji 

3) brak jest podstaw do wyprowadzania uprawnienia do odwołania władz PZHL na podstawie art. 11 ust. 1 zdanie drugie ustawy Prawo o stowarzyszeniach 

4) wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu PZHL w przedmiocie odwołania władz PZHL, jako pozbawiony podstaw prawnych, nie może być uwzględniony.

 

W tym stanie rzeczy zwołanie Walnego Zjazdu PZHL dla odwołania władz było prawnie niemożliwe.

 

Niezależnie jednak od powyższego - na skutek ustaleń poczynionych na spotkaniu w dniu 2 stycznia 2014 r. , w którym wziął udział Minister Sportu i Turystyki Andrzej Biernat, a także przedstawiciele klubów i związków hokeja na lodzie jak również przedstawiciele Zarządu PZHL – Zarząd PZHL zwołał na dzień 8 lutego 2014 r. dwa Nadzwyczajne Zjazdy PZHL, jeden dla dokonania wyborów uzupełniających do Zarządu Związku, drugi zaś dla dokonania zmian w statucie PZHL, w treści uzgodnionej na spotkaniu w dniu 2 stycznia 2014 r., które to zmiany umożliwiłyby ewentualne zwołanie Zjazdu , który mógłby dokonać zmiany władz PZHL przed upływem ich kadencji. 

 

Walny Zjazd w dniu 8 lutego nie dokonał wyboru uzupełniającego do składu Zarządu PZHL, wobec rezygnacji z kandydowania wszystkich zgłoszonych wcześniej kandydatów.

 

Z kolei Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołany dla dokonania zmiany statutu dokonał tychże zmian w treści innej, niż uzgodniono na spotkaniu w dniu 2 stycznia 2014 r. i przesłano delegatom w statutowym terminie przed Zjazdem i mimo tego, że w Zjeździe nie wzięli udziału wszyscy uprawnieni delegaci.

 

Protokoły z obrad wskazanych wyżej Walnych Zjazdów zostały złożone do biura PZHL przez Przewodniczącego obrad w dniu 28 lutego 2014 r.

 

Wykonując obowiązek wynikający z ustawy o sporcie Zarząd PZHL w dniu 7 marca 2014 r. przedstawił uchwałę Walnego Zjazdu w sprawie zmiany statutu PZHL ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej. W piśmie skierowanym do organu nadzoru Zarząd PZHL wskazał na wewnętrzne sprzeczności i niezgodność uchwalonych zmian w statucie z obowiązującymi przepisami statutu. 

 

W dniu 13 marca 2014 r. – na skutek rezygnacji z funkcji Prezesa PZHL Pana Piotra Hałasika – Zarząd , na podstawie § 21 ust.1 i 2 oraz § 28 ust. 2 statutu PZHL wybrał ze swojego składu nowego Prezesa w osobie Dawida Chwałki oraz dokooptował do składu Zarządu dwie osoby, przy zachowaniu zasady określonej w statucie, iż liczba dokooptowanych członków Zarządu nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

W dniu 17 marca 2014 r. Pan Piotr Hałasik złożył także rezygnację z funkcji członka Zarządu PZHL.

 

Dokonane zmiany składzie Zarządu PZHL zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego i wpisane do rejestru. Wobec powyższego absolutnie niezrozumiałe jest stawianie jakichkolwiek zarzutów co do działania PZHL, w tym zakresie z naruszeniem prawa, skoro w procesie dotyczącym wpisu zmian do KRS Sąd Rejestrowy dokonał sprawdzenia legalności dokonanych zmian i ich zgodności ze statutem PZHL. 

 

W tym miejscu należy się także odnieść do stawianych „zarzutów” co do działania Zarządu PZHL w tzw. składzie „kadłubowym”. Zarząd PZHL ponownie wyraża zdecydowany pogląd o braku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Zarządu w składzie 5-cio lub 6-osobowym. Pojęcie tzw. zarządu kadłubowego nie występuje w żadnym przepisie prawa powszechnego. Nawet jeśli uznać, że poza przepisami prawa powszechnego Zarząd PZHL winien się w swojej działalności kierować poglądami wyrażanymi w piśmiennictwie oraz wydawanymi w sprawach indywidualnych orzeczeniami sądowymi, to trzeba zwrócić uwagę stanowisko Sądu Najwyższego, wedle którego w przypadku braku określenia w ustawie minimalnej ilości członków określonego organu osoby prawnej, organ taki – jeśli tylko ma zdolność do podejmowania uchwał – pozostaje organem danej osoby prawnej. 

 

W przypadku PZHL nie ma żadnych wątpliwości, iż wobec jasno sprecyzowanych przepisów statutu dotyczących zasad podejmowania uchwał przez wszystkie władze PZHL Zarząd PZHL – mimo działania w składzie mniejszym niż wskazano w statucie - jest zdolny do podejmowania uchwał . Powyższe przesądza jednoznacznie, że jest uprawniony do zarządzania sprawami związku z pełnym zakresie, w szczególności wobec faktu, że nie ma przepisu prawa , który wskazywałby , jakie decyzje zarząd osoby prawnej działający w niepełnym składzie może podejmować, a jakie nie. 

 

W postępowaniu dotyczącym zatwierdzenia zmian w statucie PZHL organ nadzoru tj. Minister Sportu i Turystyki pismem z dnia 12 maja br. poinformował PZHL, iż wedle oceny organu zmieniony statut jest wewnętrznie sprzeczny ( § 21 ust.3 z § 26 statutu ), a także zawiera nieprecyzyjne stwierdzenia ( m.in. art. 27a ust.6 zmienionego statutu ). Mimo wskazanych zastrzeżeń decyzją z dnia 3 czerwca 2014 r. organ zatwierdził zmiany w statucie, wskazując w uzasadnieniu , że w prowadzonym postępowaniu nie mógł badać ewentualnych wewnętrznych sprzeczności statutu, a tylko zgodność jego zapisów z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (tj. z ustawami). Organ nadzoru wskazał, ze ewentualna kontrola spójności statutu PZHL może być zbadana w odrębnym postępowaniu. 

 

Korzystając z uprawnień wynikających z wydanej decyzji oraz z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego Zarząd PZHL złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i wniósł jednocześnie o zbadanie zgodności uchwał podjętych na Walnym Zjeździe PZHL w dniu 8 lutego br. ze statutem PZHL. Powodem takiego wniosku jest przekonanie Zarządu , że przed zarejestrowaniem zmian w statucie winno zostać zbadane, czy zmiany takie nie doprowadzą do paraliżu formalno-prawnego w pracach PZHL, w szczególności zaś do nakładania na Zarząd obowiązków, które są niewykonalne w myśl zmienionego statutu PZHL. Ponadto Zarząd uważa, że dokonanie w dniu 8 lutego zmian nieprzewidzianych w porządku obrad , o których uprawnieni delegaci nie byli poinformowani na 30 dni przed Zjazdem jest naruszeniem statutu. 

 

Ponowna decyzja w sprawie dotyczącej zatwierdzenia zmian w statucie PZHL nie została jeszcze wydana.

 

W dniu 30 czerwca odbył się Zwyczajny Sprawozdawczy Zjazd PZHL. Do dnia wydania niniejszego oświadczenia Przewodniczący Obrad i Sekretarz Zjazdu nie przekazali do Biura PZHL protokołu Zjazdu oraz treści podjętych uchwał. Jednocześnie niektóre kluby wzywają Zarząd do natychmiastowego wykonania tychże uchwał, wskazując jednocześnie , że ich niewykonanie może spowodować wnioskowanie o ustanowienie kuratora w Związku oraz poinformowanie uprawnionych organów o możliwym popełnieniu przestępstwa. Wobec tego rodzaju sformułowań w pisma kierowanych oficjalnie do Związku Zarząd PZHL stanowczo oświadcza i informuje opinię publiczną oraz przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, że :

1) PZHL posiada legalnie powołany Zarząd zdolny do działań prawnych 

2) działalność Zarządu nie narusza w jakimkolwiek zakresie ani prawa powszechnego ani przepisów statutu PZHL

3) Zarząd PZHL nie zamierza wykonywać uchwał, z których treścią nie miał możliwości zapoznania się 

4) jeśli z treści przekazanych do PZHL dokumentów wynikać będzie żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Wyborczego w oparciu o przepisy zmienionego statutu PZHL, który jeszcze nie obowiązuje, zjazd taki nie zostanie przez Zarząd PZHL zwołany. Zwołanie takiego Zjazdu byłoby bowiem bezsprzecznie działaniem z naruszeniem postanowień statutu, który po pierwsze nie przewiduje możliwości odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, po drugie precyzyjnie wskazuje w jakich sytuacjach Zarząd zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego zjazdu (m.in. na pisemny wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych PZHL). Jakakolwiek uchwała Walnego Zjazdu dotycząca zwołania zjazdu nadzwyczajnego w innym trybie nie wywołuje więc żadnych skutków prawnych.

5) jeśli ktokolwiek uważa, iż organy PZHL podejmują decyzje noszące znamiona czynu zabronionego, ma ustawowy obowiązek poinformowania właściwych organów o tym fakcie. 

6) ani kurator ani prokurator nie są powołani do korygowania wyniku wyborczego w niezależnym związku sportowym. Osoby fizyczne lub prawne niezadowolone z takiego a nie innego składu osobowego władz PZHL, mają możliwość korekty tego składu w sposób określony w statucie PZHL lub dokonania zmiany tego statutu w sposób prawem przewidziany.

 

Zarząd PZHL
17.07.2014 r.
Powrót

Komentarze:

kpina=tuskolandia!!!!!!!!!!!!!!!!! robią co chcą- a CAŁA CIEMNOTA polska JEST SZCZĘŚLIWA.
panie CH jeśli ma pan choć odrobine przyzwoitości i dyscyplina jest dla pana wazna poddaj się do dymiji wraz z całym zarządem.Wojna miedzy związkiem a klubami nie sprzyja budowaniu wizerunku związku. Kluby sa jz tak zdeterminowane ze nie odpuszcza i albo będzie kurator albo zagrają w swoich rozgrywkach bez pzhl , a to będzie oznaczac zawieszenie wszystkich reprezentacji i obciach ktorybedzie sutkowal upadkiem całego hokeja w Polsce
"ani kurator ani prokurator nie są powołani do korygowania wyniku wyborczego w niezależnym związku sportowym. Osoby fizyczne lub prawne niezadowolone z takiego a nie innego składu osobowego władz PZHL, mają możliwość korekty tego składu w sposób określony w statucie PZHL lub dokonania zmiany tego statutu w sposób prawem przewidziany." - Jakiego wyborczego?? Zapytam się jeszcze raz: Czy obecny prezes został wybrany na Prezesa na Walnym Wyborczym zjeździe??
A co w tym dziwnego, że jak prezes rezygnuje to zgodnie ze statutem wybiera się innego, ale tylko spośród członków zarządu?
A zarząd jest wynikiem wyboru, chyba, że masz dowody na jakieś fałszerstwa.
Pierdzisz w ten stołek tak samo bez sensu jak reszta tych leśnych dziadków z klubów.
Widzę, że wypowiadają się tutaj sami prawnicy :)
Kluby chcą sobie zrobić swoje rozgrywki ? No to mamy odpowiedź jak im zależy na dobru hokeja. Wszystkie reprezentacje polecą karnie na łeb na szyje do niższych dywizji, a towarzystwo wzajemnej adoracji będzie pierdziało z zachwytu, bo postawiło na swoim. Gratuluje podejścia. Tylko ślepy nie widzi prawdziwych intencji tzw. "działaczy'. Z niecierpliwością czekam na kolejne inicjatywy.
Precz z komuną.
więc dlaczego (skoro kluby wszystko finansują) nie mogą wybrać władz pzhl-u? Związek również działa na szkodę hokeja.
Właśnie mogą i zdradzę Ci tajemnicę, ale nie mów nikomu.
To one dużą większość głosów wybrały Hałasika i pozostałych członków zarządu!
lucjuk i how:

Zapytam się jeszcze raz i odpowiedz mi szczerze, Czy obecny Prezes został wybrany na walnym-wyborczym zebraniu??
Nie zgodzę się z Wami, że największym problemem hokeja są działacze w klubach. Owszem macie rację, że obecnie każdy szarpie w Swoją stronę....nawet działacze Związkowi i Oni nie szarpią w stronę dyscypliny.....

Związek ma dług, 4 mln złotych....nie słyszałem nigdzie z ust Prezesa, ani Skarbnika(nawet nie wiem czy jest takowy - bo chyba Pan Chwałka nie ma dualizmu władzy.....) jak spłacić, wybrnąć z zadłużenia...... nie czytałem też o żadnym planie naprawczym....... Związkiem zarządzają osoby, co tego długu narobiły.....bo do mnie nie dociera fakt, iż Skarbnik Związku nie kontrasygnował umowy z trenerami......skoro zaciągano zobowiązanie, to musiano mieć pokrycie, jeżeli zaś Związek zawierał umowę pożyczki/kredytu to musiał też ją ktoś podpisać i kontrasygnować....
Mogę się mylić, bo pracuje w samorządzie, gdzie każda umowa rodząca zobowiązania finansowe MUSI być kontrasygnowana przez Skarbnika!!
Za statutem PZHL:
§ 38
Dla ważności oświadczeń dotyczących zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem Związku
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub upoważnionego przez
niego Wiceprezesa Związku. - odpada kontrasygnata Skarbnika, ale umowę musi podpisać dwójka, więc kto był tym drugim - tajemnica poliszynela.

§ 39
Zarząd realizuje sprawy finansowe Związku w oparciu o zatwierdzone przez Zarząd roczne plany finansowe oraz regulamin finansowy. - a więc w tym planie musiały być kwoty pożyczek jak i wynagrodzeń trenerów, więc obala to informacje Pana Chwałki, jakoby nie wiedział o jakich pieniądzach za trenerów mowa....
no ale jedno jest pewne przez kolejny sezon nie zniknie całkiem popularna piosenka na trybunach....
Oczywiście... poziom polskiej piłki i hokeja jest porównywalny, skoro trybunami rządzi bezmuzgi kibol. Klubom takim *em łatwo manipulować do śpiewania dowolnych piosenek.... byleby tekst nie składał się ze zdań złożonych.
lukcjuk ile zarabiasz w związku?
zarabia i jeszcze kasuje posty ... fuj !
300 tysięcy miesięcznie + premie od posta.
Ty możesz o tej kasie tylko pomarzyć, dodatkowo dorzucasz się z podatków, bo na mnie idzie kasa z Ministerstwa!
lucjuk nic nie jest dziwnego w tym ze jeśli prezes rezygnuje to wybiera się jego nastepce spośród czlonkow zarządu . Dziwne jest tylko to ze były prezio powiedział ze zrezygnuje jeśli na mojego nastepce wybierzecie obecnego . Może to nieprawda co?
Masz na to jakieś taśmy czy jak?
A swoją drogą co za różnica czy wybraliby Wołosza, Zawadzką czy Chwałkę - jeden piernik, kluby pierdziałyby tak samo.
za długie (i chyba za długi)-nie czytam tego ale mam pytanie-jakim prawem fantomas udzielił ponoć pożyczki sam sobie będąc prezesm PZHeLu jako pożyczkobiorca i właścicielem firmy jako pożyczkodawca ???
Niestety mijasz się z prawdą.
Decyzję o pożyczce podjął zarząd.

I pisząc, że udzielił jej sam sobie, widać, że raczej prawa to ty nie kończyłeś, co najwyżej zawodówkę przy takim toku rozumowania jak zaprezentowałeś.
Lucjuk Ty nie jesteś głupi,Ty jesteś wykształcony cwaniak i wolny od 25-u lat uposażony złodziejek-zawodowiec Cię pozdrawia ...
lucjuk co ty bredzisz. Zarząd podjął decyzję o pożyczce a kto nim kierował? łysy cymbał. Więc nie pier...l. To że na papierze jest kilka podpisów nic nie zmienia i dobrze o tym wiesz. A teraz d...pa piecze że kasy nie będzie. bo nie będzie,i też o tym wiesz.
Uwielbiam spiskowe teorie dziejów niczym od Maciewrewicz, jak to biedny zarząd o niczym nie wiedział, bo ich pryncypał zmusił do podpisania zgody na pożyczkę :)
Notabene takich bz*ch argumentów nawet kluby nie podnoszą!!!
A kto mówi że zarząd nie wiedział? Wiedział, ale że rączka rączkę myje na to przystał. A powinien zwrócić uwagę że to naganne żeby prezes związku pożyczał dla związku pieniądze od...siebie. Wał jak ch...j. Ślepy jesteś lucjuk albo głupi. Albo z pzhl-u.
Tak to jest jak się pisze z takim ignorantem jak ty, co ma 0 pojęcia o prawie i sadzi kwiatki, że ktoś pożyczył pieniądze sam od siebie.
Dokształć się, a potem dyskutuj.
Tyś za to prawnik od siedmiu boleści,który tylko patrzy jak jeden łysy cymbał tu kogoś próbuje zrobić w lolo i jeszcze temu bije brawo.Bo zapewne wiesz,że na papierze jest inaczej jak w rzeczywistości,by potem niczego prawnie nie można było udowodnić znawco zas...rany.
Nie kompromituj się, bo dowodów żadnych nie masz łysa pało.
Przestaw się na kolarstwo. Bardziej ci pasuje. lucjuk-cudowne dziecko dwóch p.e.d.a.ł.ó.w. Ciekawe zresztą co na to twoi rodzice, którzy jak poczytają te twoje wypociny zorientują się, jakiego d.u.r.n.i.a zrobili. Szkoda ludzi...
Nowy Prezes działa ewidentnie na zlecenie starego i ma pilnować, żeby jeśli pojawią się jakieś wpływy szły spłaty pożyczek. Mogą mówić, że nie, ale to tylko słowa, fakty są jednoznaczne - ja bym np zwrócił uwagę, że teraz się nagle dowiadujemy, że Wielki Bajarz złożył dymisję z funkcji prezesa 13-go, a dopiero 4 dni później, po upewnieniu się kto został wybrany nowym bonzem złożył następną dymisję z funkcji członka zarządu. No to o czym to świadczy? Na kruczkach prawnych oni są umocowani bardzo dobrze, w końcu sami ten bajzel narobili tak, żeby nikt nie wiedział która wykładnia jest prawidłowa, a która nie, to nie jest przypadek Moi Drodzy!Kausz Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Ciekawi mnie tylko jaka to kancelaria napisała
> tą opinię i ile za to wzięła smiling smiley

Nic się nie bój, związek ma, to związek stać i związek zapłaci grinning smiley W końcu jak jest minus parę baniek (ponad 4 na ten moment podobno) to parę koła w tą czy w tamtą wielkiej różnicy nie robi. Poza tym wiesz, to mogło równie dobrze kosztować i sto koła, bo w sumie to dlaczego nie? Przecież w ten sposób za różne niemierzalne usługi to można faktur sobie nawystawiać do woli, poopłacać je i nikt się do niczego nie ma prawa doczepić, prawda? Jak to było? "Prawdziwe pieniądze zarabia się tylko na drogich, słomianych inwestycjach."

Za to na pewno kasa będzie przelana w terminie. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości to ja się chętnie założę smiling smiley
jesli kolega z Krakowa będzie zly ze wkleiłem jego wpis to przepraszam, ale mam nadzieje ze mi wybaczy. Acha jest to kawalek z Forum Cracovii
W lutym tego roku kluby "wyautowały się" same. Nie da się ukryć że w myśl statutu związku mamy niezły pasztet. Klubowi działacze robią każdy pod siebie,.znajomość prawa mając gdzieś! Ten ich "profesjonalizm" zabija polski hokej!!!
Tak głupota związku i ludzi w nim pracujących .
załosne i skandaliczne zachowanie zarzadu PZHL normalnie jak bym Tuska widział hehehe :)
Normalnie PZHL jest jak Tuska z Hałasikiem :) dlatego kasy nie ma w PZHL poniewaz Tusk potrzebuje na samolot by paliwo miał na loty :) a PZHL potrzebuje kasy by nadal kompinowac i kłamac byle by jakos było masakra co za kraj gdzie wszystko mozna :)
Tylko Hałas w końcu podał się do dymisji, a tego rudego platformersa nie da się za nic od spawać od stołka.
To dokładnie jak tobie nie da się zamknąć japy ,byś tylu pier....doł nie pisał.
Ty musisz być synem Skowrońskiego inaczej nie da się tego wytłumaczyć.
A ty synem * i osła.
PanieChwalka a czy bedac prezesem nordic sport mial Pan dobre intencje kupyjac karlikow??
Do władzy za wszelką ceną chce dostać się osoba o wątpliwej reputacji, Andrzej Skowroński. Wcale nie dziwię się Chwałce, który za wszelką cenę nie chce dopuścić do dalszego panoszenia się tego Pana.
Obama, ty musisz byc mlodziutkim czlowieczkiem, skoro twierdzisz tak czesto, ze Skowronski siedzi w hokeju od zawsze, ze cale zlo to on i ze jest przyspawany do stołka.
Ojjj, musisz byc bardzo mlody albo bardzo glupi. Chociaz sugeruje oba rozwiazania.
Blehh o czym Ty mówisz. Był za Hajdugi. I co? Nic. Podobnie za Hałasika. Żal mu d... ściskał, że to Hałasik był ich wspólnym kandydatem na Prezesa a nie on. Zadłużył klub na parę baniek i tylko spółka w mieście uratowała mu tyłek, wykupując długi. Zięba? Pogadaj z chłopakami z Krakowa to Ci powiedzą z czym ma problem. Szynal boi się własnego cienia, robiąc co każe mu Prezes spółki węglowej. Tacy ludzie robią przewrót?
mury umocnione, fosy pełne, żywności i wody dostatek...chyba ich nawet mina ani kolumbryna nie ruszy;)
CIEKAWE CZY PIENIĄZKI ZA ZDOBYCIE PIENIĄŻKI ZA ZDOBYCIE PRZEZ CRACOVIE PP ZOSTAŁY ZAPŁACONE PRZEZ PZHL? TO TAK JESLI CHODZI O SCISŁOSC LEGALNOSCI....
na dzień dzisiejszy: nie
PZHL zalega 40 tys zl za zdobycie PP. Może zamiast tych 30 tys co PZHL chce dostać od Cracovii lepiej isc na ugode , a nie najpierw domagać się 30 a klub niech czeka na nalezna kase do usranej śmierci?
Prosty rachunek, Cracovia zalega 30 tysięcy zł. za brak drużyny w CLJ, a związek ma zapłacić za P.P 40 tysięcy, więc Pasy powinny dostać 10 tysiaków od PZHL ............
Kompensata wzajemnych zobowiązań i należności to się nazywa. Standardowe postępowanie w handlu, a i dokumenty księgowe nie są skomplikowane. Musi tylko być wola obydwóch stron.
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zarejestruj się.

UWAGA! W związku wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. nowych regulacji prawnych opartych o treść ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) aktualizacji uległa Polityka Prywatności Hokej.net.

WAŻNE! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Stosujemy je w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących tzw. „ciasteczek”. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
V