Hokej.Net Logo

Wyświetleń: 7573

Apel Zarządu PZHL odnośnie zachowań publiczności podczas meczów ligowych

2011-03-21 12:58:24

Zapraszam do zapoznania się z apelem Zarządu PZHL w sprawie podjęcia niezbędnych działań zmierzających do poprawy zachowania się publiczności na meczach ligowych.

 

        W związku z powtarzającym się zjawiskiem niewłaściwego zachowania się  publiczności na meczach ligowych, polegającym na wywieszaniu różnego rodzaju transparentów zawierających niecenzuralne zwroty, a także śpiewaniu i skandowaniu tekstów, w których zawarte są słowa powszechnie uważane za obraźliwe pod adresem sędziów, klubów czy też innych podmiotów, Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Lodzie prosi władze wszystkich klubów o podjęcie walki z tymi patologicznymi zjawiskami. Szczególnego napiętnowania wymagają treści o charakterze rasistowskim i antysemickim.

        Tego typu zdarzenia nie powinny mieć miejsca na lodowiskach, bowiem wypaczają charakter widowiska, prowadzą do niewłaściwych zachowań, podsycają agresję i antagonizmy między kibicami różnych klubów i w efekcie wymagają czasami interwencji sił porządkowych. W swojej istocie takie zachowania odpychają od naszej dyscypliny sportu prawdziwych sympatyków hokeja,  ewentualnych sponsorów i stacje telewizyjne, a poszczególne kluby i sam Związek stają się przedmiotem zasłużonej krytyki ze strony mediów. Mecze hokejowe powinny być toczone w duchu fair-play i w  przyjaznej atmosferze na trybunach.

       W celu wyeliminowania  niepożądanych zjawisk na lodowiskach, Zarząd Związku z wraca się do klubów o podjęcie zdecydowanych działań polegających między innymi na: intensywnej akcji uświadamiającej  kibiców, prowadzeniu szkoleń z przepisów hokejowych w klubach kibica, jak i przed rozpoczęciem spotkań i podczas przerw w meczach. Niezbędne jest także propagowanie kulturalnych form dopingu. Przed każdym meczem powinno dojść do spotkania delegata  Związku (obserwatora zawodów) z przedstawicielem  klubu odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i zachowanie widowni oraz spikerem zawodów w celu uzgodnienia konkretnych działań mających na celu wyeliminowanie negatywnych zachowań widzów lub ich ograniczenie w maksymalnym stopniu.

       Niezbędnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo widzów i kulturę zachowania widowni jest wyposażenie obiektów w system kamer rejestrujących, obok samego przebiegu gry, także zachowanie publiczności, szczególnie w bardziej zagrożonych sektorach, wprowadzenie zasady braku możliwości swobodnego przemieszczania się z sektora do sektora, numerowanie miejsc na widowni ( i samych biletów.)

            Ważnym elementem  tych przedsięwzięć jest utemperowanie zachowań  szkoleniowców w trakcie meczów, którzy często swoim zachowaniem popychają widzów do niewłaściwych reakcji. Odpowiednie organy Związku będą reagowały z całą mocą na tego typu zachowania osób funkcyjnych.

         Celem niniejszego apelu jest podniesienie poziomu kultury  zachowania publiczności na meczach, co w konsekwencji poprawi jej bezpieczeństwo i da widzom więcej przyjemności z oglądania widowisk hokejowych.

 

                                                                  Zarząd PZHLPowrót

Komentarze:

co *? Oczekujecie szacunku ze strony kibiców? To sprawcie żeby sędziowie lepiej wykonywali swoją pracę i znajdźcie sponsora tytularnego ligi, takie piętnowanie kibiców tylko pogorszy sprawę
* p.at.ał.a.ch.y.
A to instrukcja, którą otrzymały wszystkie kluby PLH

INSTRUKCJA PZHL
Obowiązki klubów i osób funkcyjnych odnośnie organizacji meczów PLH
i I ligi w zakresie bezpieczeństwa i zachowania widowni

Organizacja imprez w klubach powinna być oparta na postanowieniach zawartych w Ustawie o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z 20 marca 2009 r. (Dz.Ust.Nr 62 poz.504) wraz z aktami wykonawczymi.

1. Od sezonu hokejowego 2011/12 klub będący gospodarzem zawodów PLH lub I ligi zobowiązany jest do :
a- opracowania klubowej instrukcji organizacji meczu hokejowego zawierającej obowiązki poszczególnych osób funkcyjnych oraz regulamin zachowania publiczności.
b- posiadania na lodowisku odpowiednich zabezpieczeń uniemożliwiających kontakt fizyczny widzów z kibicami drużyny Gości
c- zainstalowania systemu kolorowej TV monitorującego zachowanie widowni o parametrach technicznych pozwalających na identyfikację poszczególnych widzów na wszystkich miejscach dla publiczności
d- posiadanie na lodowisku stosownej liczby pracowników służb porządkowych odpowiednio przeszkolonych, rozmieszczonych, oznakowanych i poinstruowanych
e- zorganizowania w czasie do 60 minut przed rozpoczęciem zawodów odprawy mającej na celu omówienia zasad bezpieczeństwa i określenia działań służb porządkowych i osób odpowiedzialnych w razie incydentów z udziałem widzów. W naradzie tej udział biorą: przedstawiciel klubu odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie widzów, delegat PZHL oraz spiker.
f- zapewnienia łączności telefonicznej lub radiowej pomiędzy osobą odpowiedzialną w klubie za sprawy bezpieczeństwa zawodów a delegatem (obserwatorem) PZHL i spikerem.

UWAGA: punkt c dotyczy tylko klubów PLH

2. Kierownikiem ds. bezpieczeństwa danego meczu PLH lub I ligi jest upoważniony pracownik klubu – Gospodarza zawodów, do którego obowiązków należy dbanie o bezpieczeństwo zawodów oraz nadzór nad zachowaniem widzów. Kierownik ds. bezpieczeństwa widowni posiada zaświadczenia o ukończenie stosownego przeszkolenia, którego kopię klub załącza do wniosku o udzielenie licencji klubowej.

3. Kierownik ds. bezpieczeństwa danego meczu PLH lub I ligi na 60 minut przed meczem zwołuje odprawę w której obok niego uczestniczą,: delegat PZHL oraz spiker zawodów. W razie nieobecności delegata (obserwatora) PZHL klub I ligi przeprowadza niniejszą naradę bez jego udziału.

4. W trakcie odprawy przedmeczowej kierownik ds. bezpieczeństwa przekazuje zebranym wszystkie posiadane wiadomości, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie bezpiecznego przeprowadzenia imprezy (np. udział w imprezie kibiców gości, itp.), informuje o siłach porządkowych i o ich rozśrodkowaniu, przekazuje spikerowi zawodów schemat wyjść ewakuacyjnych oraz sposób ew. przeprowadzenia ewakuacji widowni lub części widowni, ustala również kody informacji podawanych przez spikera a skierowanych do służb porządkowych.

5. Przedstawiciele służb porządkowych obecni na widowni powinni być zwróceni twarzami w stronę widzów w czasie trwania całego spotkania i obserwować zachowanie widzów.

6. Gospodarz zawodów jest zobowiązany do monitoringu telewizyjnego zachowania widowni w czasie trwania meczu oraz do jego zapisu na nośniku elektronicznym.

7. Kierownik ds. bezpieczeństwa musi mieć zapewnioną łączność telefoniczną lub radiową ze stanowiskiem dowodzenia i spikerem, a także z dowódcą sił policyjnych, dowódcą straży pożarnej oraz z zespołem ratownictwa medycznego. Delegat (obserwator) PZHL musi mieć łączność co najmniej ze spikerem zawodów.

8. Przedstawiciel klubu Gospodarza zawodów PLH i I ligi odpowiedzialny za bezpieczeństwo i porządek na widowni ma obowiązek:

a. sporządzić plan zabezpieczenia zawodów, ustalić obowiązki służb porządkowych i omówić zasady współpracy pomiędzy nimi oraz strażą pożarną oraz policją
b. najpóźniej na 60 minut przed rozpoczęciem meczu dokonać odprawy z udziałem: obserwatora Wydziału Sędziowskiego PZHL (delegata PZHL) oraz spikera zawodów w celu omówienia zasad bezpieczeństwa i uzgodnienia postępowania w razie incydentów z udziałem publiczności.
c. sprawdzić posiadanie przez spikera planu prowadzenia zawodów oraz spisu sygnałów kodowych i specjalnych komunikatów
d. przed rozpoczęciem meczu kierownik ds. bezpieczeństwa udziela przedstawicielowi klubu kibiców instrukcji na temat zasad poprawnego zachowania widowni i kulturalnego dopingu oraz ew. konsekwencji w wypadku niezastosowania się do tych instrukcji.
e. posiadać stałą łączność z przedstawicielami służb porządkowych, policji, straży pożarnej, delegatem (obserwatorem) PZHL, służbą medyczną (lekarzem dyżurnym) i spikerem zawodów.

9. Spiker zawodów wykonuje polecenia kierownika ds. bezpieczeństwa. Jest współodpowiedzialny za tworzenie właściwej atmosfery spotkania. Musi mieć przygotowane: plan prowadzenia zawodów, plan wyjść awaryjnych, kody alarmowe i wzory komunikatów „ neutralnych”, które w razie niebezpieczeństwa bądź w przypadku niecenzuralnych śpiewów lub skandowania powtarza do momentu ich ustania.
Spiker prowadzący zawody jest zobowiązany posiadać zaświadczenie o ukończenie specjalistycznego kursu prowadzonego przez Wydziały Sędziowskie odpowiednich OZHL.”

10. Kierownik ds. bezpieczeństwa przekazuje najważniejsze ustalenia podjęte na odprawie sędziom prowadzącym spotkanie oraz kierownikom obu drużyn.

11. Delegat (obserwator) PZHL wskazuje kierownikowi ds. bezpieczeństwa do usunięcia wszystkie banery lub znaki o treści rasistowskiej, nazistowskiej lub wulgarnej zauważone na widowni jeszcze przed rozpoczęciem meczu, lub w czasie jego trwania.

12. Delegat (obserwator) PZHL w swoim raporcie pomeczowym ma obowiązek opisania, oprócz oceny pracy sędziów na lodzie, sytuacji, które wykroczyły poza standardy organizacji imprezy masowej oraz ewentualne incydenty z udziałem widzów, w tym bójki, niecenzuralne śpiewy, skandowania lub też używanie zwrotów, znaków o charakterze rasistowskim czy antysemickim.

13. Delegat (obserwator) umieszcza oceny zachowania widowni w stosownej rubryce formularza „ Sprawozdania Delegata PZHL”. W rubryce „Adnotacje” odnotowuje w razie potrzeby przykładowe niecenzuralne hasła lub zwroty oraz ocenę pracy spikera.

14. Członkowie Zarządu PZHL mają prawo zgłosić (pisemnie lub drogą elektroniczną) do Biura Związku swoją ocenę przygotowania obiektu do zawodów, zachowania publiczności oraz pracy spikera, o ile byli obecni na meczu. Na tej podstawie pracownik Biura Związku może dokonać formalnej oceny meczu PLH określonej w punkcie 12 niniejszej instrukcji niezależnie od oceny delegata (obserwatora).


Instrukcja uchwalona przez Zarząd PZHL 10 marca 2011 r. - obowiązuje od nowego sezonu
A Ja mam pytanie do PZHL. Czy planują ukarać prowokatórów takich zajść - na przykład własnych pracowników, którzy wystawiając puchar i medale przed rozstrzygnięciem rywalizacji prowokują do niecenzuralnych okrzyków kibiców?
ja tez mam pytanie panie Ingielewicz: A GDZIE WOLNOSC SLOWA I WYRAZANIE SWOICH POGLADOW?? HA? jesli wymagamy kultury to od wszystkich stron a przede wszystkim trzeba zaczac od siebie i swojego srodowiska
W celu wyeliminowania niepożądanych zjawisk na lodowiskach, Zarząd Związku z wraca się do klubów o podjęcie zdecydowanych działań polegających między innymi na: (...) prowadzeniu szkoleń z przepisów hokejowych w klubach kibica...
W celu wyeliminowania niepożądanych zjawisk na lodowiskach, zwracam się do PZHLu o podjęcie zdecydowanych działań polegających m.in. na: szkoleniu sędziów, ujednoliceniu interpretacji przepisów, zatrudnianiu sędziów zagranicznych itd.
a także prowadzenia rzetelnego rankingu sędziów, rzetelnych ocen obserwatorów i zawieszania nieudaczników do k... nędzy
Zacznijcie drodzy "działacze" od siebie.
czy ten apel jest do kibicow KTH? Inne druzyny juz zakonczyly sezon :D
Nie nie tylko się to tyczy KTH. Innych też :)
A co PZHL zrobi w tej sprawie? Może da kasę na system kamer monitorujących a nie tylko o tym pisze. A co do wyzwisk na sędziów to PZHL jest najbardziej winny tego jak oni sędziują psując polski hokej. To jest PARANOJA ten cały PZHL.
To się dziadki w PZHL-u obudzili !! Panowie juz jest po sezonie !!! Do kogo ten apel? Przypominam ze nowy sezon zaczyna się we wrześniu 2011 roku !
pzhl pzhl je(piiiii) je(piiii) pzhl!!!!!!!!!! wypikali mnie!!!
te dziady leśne są jak niektórzy lekarze zamiast leczyć przyczynę to zwalczają objawy...nie tędy droga, znajdźcie sponsora, zatrudnijcie ludzi do sędziowania, którzy znają się na hokeju i wtedy możemy porozmawiać o kulturze na lodowiskach
LESNE DZIADY SZUKAJCIE SPONSORA LIGI A NIE PISZCIE PIERDOL !
Panowie po pierwsze to sponsor dla ligi(dobry i taki ktory wyklada 800tys)po drugie telewizja i transmisje meczy po trzecie ale najwazniejsze to sedziowie to oni prowokuja do takich a nie innych zachowani publicznosci i z nimi zrobcie porzadek bo chyba wyeliminowanie Krysia nie zrobilo zadnego wrazenia na reszcie pasiakow przepraszam ale moim zdaniem jedyny sedzia ktory nadaje sie do prowadzenia spotkan hokejowych to pan Dzieciolowski.
800k zł? Jeśli mówimy o dobrym sponsorze to minimum kilka milionów, wtedy nawet drużyny bez żadnego sponsora będą w stanie wyżyć i grać
Tak jest szanowny PZHLu.Nie bójcie sié.Wykonamy wszytkie zalecenia!!!!
PZHL PZHL NIE BAC NIE BAC PZHL:)
Nie kompromitujcie się bardziej, puchar z plastiku, sędziowie mogący jedynie sędziować chyba niedźwiadkom. I można tak wymieniać w nieskończoność. Nie jeden kibic byłby lepszym członkiem PZHL niż ta cała banda złodziei, nierobów, plastikowych bezwstydników. Zawsze i wszędzie PZHL ... będzie. Jak chce pan kultury niech pan zacznie od takich ludzi jak Kępa, Rokicki, i tej całej zbieraninie (kalek, zakał pasiastych) i jeszcze proponuję podać się z całym zarządem do dymisji i przekazać pałeczkę ludziom takim co się na tym znają, jak wam się nudzi na emeryturze proponuję otworzyć działeczkę i się relaksować a nie niszczyć coś co jest zniszczone jeszcze bardziej.
"Mecze hokejowe powinny być toczone w duchu fair-play i w przyjaznej atmosferze na trybunach." Jak zmienią sędziów to wtedy tak będzie bo w wiekszości meczy to sędziowie psują widowisko i atmosfera na trybunach jest wtedy jaka jest
Ten prezes i ta cała zbieranina nie ma pojęcia w jakiej kondycji są polscy sędziowie, najlepiej to siąść na kibiców przecież to ich wina, że sędziowie tak sędziują.
hahaha xdd
no prawie jak w teatrze bedzie to po co tam isc??
Zajmijcie się tym co do was należy dziady, a nie szukajcie dziury w całym!! Je..ać, je..ać PZHL!
Apel Kibiców
(w odp na Apel PZHL)

W związku z powtarzającym się zjawiskiem niewłaściwego zachowania się PZHL, polegającym m.in. na wręczaniu medali koloru brudno żółtego; wręczaniu pucharów z plastiku; niekompetencji rażącej sędziów; braku sponsora generalnego ligi od x lat; ogólnego marazmu hokeja reprezentacyjnego; braku profesjonalnego sztabu trenerów pracujących z kadrą; braku regularnych rzetelnych transmisji w mass mediach z meczów hokejowych, itp., itd. (można dopisywać niemal w nieskończoność) ….Kibice Hokeja na Lodzie proszą m.in władze wszystkich klubów, resztkę sponsorów którzy jeszcze wspierają hokej w Polsce o podjęcie walki z tymi patologicznymi zjawiskami.
Kibice Hokeja na Lodzie proszą władze wszystkich klubów o podjęcie walki z tymi patologicznymi zjawiskami.
Tego typu zdarzenia nie powinny mieć miejsca, bowiem wypaczają charakter widowisk, prowadzą do niewłaściwych zachowań, podsycają agresję i antagonizmy. W swojej istocie takie zachowania odpychają od naszej dyscypliny sportu prawdziwych sympatyków hokeja, ewentualnych sponsorów i stacje telewizyjne, itp.
W celu wyeliminowania niepożądanych zjawisk na lodowiskach, KIBICE HOKEJA żądają podjęcia natychmiastowych działań przez PZHL celem wyeliminowania braku czynności w ww. związku.
Celem niniejszego apelu jest podniesienie poziomu HOKEJA w Polsce.


Kibice Hokeja
(tzn. ta niewielka grupka kibiców która jeszcze chadza na mecze PLH i 1ligi)
NIC DODAĆ NIC UJĄĆ!!!!!!!!! NAPISAŁEŚ TO ŚWIETNIE!!!!!!!!!!!!
redhead na prezesa PZHL-u
brawo
Popieram w 100%
BRAWO REDHEAD. JA BYM TYM LEŚNYM DZIADKOM JESZCZE TE NASZE POSTULATY NA ICH E-MAILA PRZESŁAŁ
Oj popieram, popieram, popieram!!! Do całości dodał bym tylko: J...ć ,j...ć PZHL!!!!
Kiedyś trzeba będzie wysłać na obrady PZHL po jednym autobusie kibiców z każdego klubu i zrobić konkretny sprzeciw wobec ich działaniom każdy ze strajkujących zabierze ze sobą taczki i pokaże karierowiczom bez kariery do czego się nadają
(*)
Chyba im się marzenia po pier.. ze uda im się to zmienić puki co to niech się wezmą za te kurw..pasiate i naucza ich sędziowania odpowiedniego;/;/
12. Delegat (obserwator) PZHL w swoim raporcie pomeczowym ma obowiązek opisania, oprócz oceny pracy sędziów na lodzie, sytuacji, które wykroczyły poza standardy organizacji imprezy masowej oraz ewentualne incydenty z udziałem widzów, w tym bójki, niecenzuralne śpiewy, skandowania lub też używanie zwrotów, znaków o charakterze rasistowskim czy antysemickim.
PS.Oraz złożyć pisemny wniosek o wysokość kary nie mniej niż 5000zł. za błędne decyzje sędziego głównego w jeśli mają one skutek wywołania burd na trybunach roczna kara zabraniające sędziowanie. Utopia za utopie a nawiasem co jest gorsze patologiczny związek czy patologiczni kibice? A nie jest to czasem reakcja przyczynowo - skutkowa?
założyć prywatną ligę i odciąć się od tej pseudo federacji jaką jest PZHL.
My, kibice - polscy ultrasi, chcemy:

- aby na nowym stadionie istaniała co najmniej jedna trybuna, na której nie będzie przyporządkowania miejsc do osoby, gdzie prowadzony będzie zorganizowany doping z gniazda przez odpowiednie osoby z profesjonalnym nagłośnieniem. Gdzie nie obowiązywać będzie zasada – wszyscy siedzą.

- nadal tworzyć wspaniałe oprawy, flagowiska, transparenty, sektorówki, które swoim odniesieniem mają wspierać na duchu nasz zespół i ponieść go do wygranej.

- dopingować przez pełne 90 minut włączając inne trybuny do wspólnej zabawy. Rozumiemy fakt, że nie kazdy kibic jest zainteresowany staniem i śpiewaniem, więc podkreślamy, że na naszym stadionie znajdzie się miejsce dla każdego.

- kontynuować wywieszanie kibicowskich flag, prezentując miejscowości i dzielnice, które są z nami na meczu, dopingując, bez konieczności wcześniejszego zgłaszania ich treści.

- pamiętać o naszych własnych wartościach i zasadach.

- publicznie przypominać każdemu o naszym wielkim poczuciu patriotyzmu, które niestety zaczyna zanikać wśród obecnego proeuropejskiego stylu życia. Będziemy pamiętać o Ojczyźnie, świętach i rocznicach narodowych.

- manifestować swoją postawę wobec minionego ustroju politycznego, działając tylko dla dobra naszych przyszłych pokoleń. Pamiętamy co złego przyniósł ze sobą komunizm, jednocześnie dbamy, by to nie powtórzyło się już więcej i nikt z widzów do tego nie dopuścił.

- rozmawiać z odpowiednimi osobami (przedstawicielstwo, stowarzyszenie) na temat używania rac i pirotechniki na stadionach.

- dbać o interesy naszego klubu.

- sprzeciwiać się wynaturzeniom, które coraz częściej pojawiają się wokół nas, a każdy z osobna jest mało słyszalny i bezsilny. Sprzeciwiać się deptaniu polskości i naszej rodzinnej tradycji.

- rozmawiać z przedstawicielami klubu na temat zakazów stadionowych, interwencji policji i agencji ochrony, które bardzo często są prowokacją i zupełnie niepotrzebnymi działaniami.

- byśmy wspólnie wypracowali korzystny układ odnośnie sprzedaży napojów nisko-alkoholowych podczas imprez sportowych dla widzów, oraz szeroko rozumianego cateringu.

- zminiejszenia kar za stosowanie pirotechniki i za przypadkowe złamanie regulaminu, zawieszenie zakazów stadionowych, złagodzenie restrykcji.
To Jest Hokej !! I Takie Rzeczy Są Nie Realne !
Rozwiazac caly ten beznadziejny PZHL z prezesem Ingielewiczem naczele i powolac nowe wladze z siedziba w Malopolsce lub na Slasku gdzie jest najwiecej osrodkow hokejowych w Polsce i gdzie napewno znalazlo by sie kilku kompetentnych i profesjonalnie zarzadzajacych ludzi ktorym lezy na sercu dobro Polskiego hokeja a nie tylko śćiąganie haraczu od klubów na swoje utrzymanie, nigdzie nie jest ustanowione ze siedziba musi byc Warszawa tym bardziej że tak naprawde to hokeja tam wogole nie ma od 20 lat....
PZHL banda *ów!!!!
No tak, trzeba pierdyknąć kluby po kieszeni, bo nie wyobrażam sobie meczu w PLH bez pzhl, pzhl j...., j.... pzhl. Albo znany nam inny rpertuar. A to oczywiści poskutkuje sankcjami, czyli karami. I karuzela się kręci, kasa wpływa, są premie itd. Ktoś tu dobrze napisał, by wybrać się pod siedzibę związku i pokazać co o tym wszystkim myślimy. Nic nie robi się by pomóc klubom, ułatwić działanie tylko kłody pod nogi i kasa. Wk......m się, muszę odreagować. Hej.
To To teraz każdy z nas fanów hokeja. Skopiuje tekst który napisał redhead i wysyłamy na pzhl@pzhl.org.pl :DD
dobry pomysl:DDD
wysyłać ja już wysłałem
ja też
Gratulacje PZHL, oby tak dalej jestescie jednym wielkim dnem jestem ciekaw ktory klub to poprze
PZHL,PZHL,j....,j.... PZHL!!
to co odpycha sponsorów, kibiców od hokeja to wy - członki z pzhl.
Taka prawda.
hahaahahahahah padłęm jak to zabaczyłem
JEBA* PZHL
A ja, jako kibic oraz dziennikarz domagam się:
-Stworzenia (najlepiej we współpracy z redakcjami stron klubowych) jednolitej witryny Polskiej Ligi Hokeja, zawierającego rzetelne i w pełni profesjonalne informacje nt. tychże rozgrywek oraz komplet statystyk.
-Pisania online oficjalnych protokołów zawodów oraz ich dostępności (zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu meczów).
-Zobligowania wszystkich klubów do przeprowadzania konferencji prasowych z udziałem trenerów oraz zawodników (przynajmniej jednego) obydwu drużyn
-Jawnych i umotywowanych ocen pracy arbitrów i delegatów PZHL.
wzorem niech będzie strona czeskiego hokeja www.hokej.cz
Proponuje każdy mecz nowego sezonu zaczynać od "pozdrowienia" pzhl
Pzhl - proponuję takim konkretnym młotem walnąć się w te puste złodziejskie łby - może to coś pomoże ?!!!! Jak można non stop się tak ośmieszać ?!!!
Jaja muszą być! :)
to qrwa mać też nie bedzie mozna powiedzieć?:)
Ale moi drodzy! Jest światełko w tunelu! Jeszcze tylko nieco ponad rok do następnych wyborów! I mam nadzieję, że nastąpi koniec ery Ingielewicza,Bykowskiego,Pyszów,Rokickiego,Doleckiej i innych nieudaczników. Musimy jeszcze trochę wytrzymać i potem ruszamy do przodu!
CHOLERA JASNA!!! Stare dziadki z PZHL pierdzą na stołkach i tylko pisemka piszą i oczywiście dup.y nie ruszą zapierdziałej ze stołka, tylko pismem rządają czegoś od klubów! Kase trzepią sami, a nawet ich na prawdziwy puchar z MP. Jakoś jak Rajskiemu dali w NT za najlepszego to MMKS, jeden z biedniejsych klubów PLH jakoś dał radę puchar z prawdziwego zdarzenia ufundować! A Kur... jak chcecie żeby nie padał wyzwiska na was czy na sędziów to do cholery zróbcie coś z tym!!!!!! Sędziów się szkoli przynjmniej raz do roku!!! I wy też coś zróbcie bo jestem pewien, że wyzwiska będą dalej, a PZHL jeszcze bardziej nas, kibiców do tego prowokuje! Koniec kropka. I chyba większość z was internautów się ze mną zgodzicie, prawda?
ZACHĘCAM DO PRZECZYTANIA I KOMENTARZY.

... pozdrowienia dla wszystkich kiibców polskiego hokeja :)
pzhl zakpił sobie z resztki kibiców chodzących i kupujących bilety
banda nieudaczników z pzhl obraża co mecz kibiców wysyłając niedouczonych nie umiejących jeździć na łyżwach "RADZIK" sędziów tworzących złą atmosfere na naszych lodowiskach.
Przez lata dziady ze zwiąsku nie są w stanie sprowadzić sponsora i tv do ligi obarczając za swoje niekompetencje kibiców ,jakoś mino zadym na trybunach i morderstw na ulicach złodziejski związek pzpn potrafił zadbać o transmisje i sponsora , więc nie zwalajcie winy na nas za swoje nieudolne złodziejskie rządy.
pzhl pzhl je... je... pzhl


POLSKI HOKEJ DLA KIBICÓW ręce precz od hokeja dziadki bo doczekacie się zjednoczenia kibiców i zobaczycie nas wszystkich w Warszawie tylko zamiast limuzyn będą TACZKI

BYŁO JEST NA ZAWSZE PODHALE
Co się dziadki napocili żeby to napisać. Dajcie spokój ta dyscyplina umiera bo nic nie umiecie zaproponowac żeby było lepiej. Co zrobiliście żeby tą dyscyplinę wyprowadzić na prostą. Nic tylko piszecie apele.A widzieliście tych nie wyszkolonych sędziów którzy nie raz wypaczają wyniki spotkań.?
http://www.hokej.sk/extraliga/clanok84378-Priniesli_fanusikovia_Kosic_a_Trencina_novu_kulturu.htm
Całe życie tak było i jakoś nikt nie płakał ale dziadygi z PZHL postanowiły nagle dyscyplinować kibiców zamiast siebie samych włącznie ze swoimi pasiastymi pastuchami (nie mówię tu o Cracovii). Ch.j wam w du..e stare cwe..e !!!
Czyżby niezdrowa sytuacja w związku z zatwierdzeniem jednego z zawodników grających w PLH do innego klubu tejże ligi spowodowała, że pewnym ludziom zaczyna palić się grunt pod nogami? Wydaje się takie apele tylko po to aby odwrócić choć na chwilę uwagę od swoich gaf (zatwierdzenie tego zawodnika, medale, puchar)? Jak Wam nie wstyd leśne dziady po czymś takim (plus nieumiejętne od wielu lat zarządzanie) wydawać jeszcze jakieś oświadczenia czy apele... APEL DO KIBICÓW OD KIBICÓW - Od dziś na początku każdego meczu, tuż po tym jak krążek pierwszy raz dotknie tafli, cała hala głośno: "pzhl, pzhl, je... je... pzhl".
proponuję też transy na każdym lodowisku na pierwszy mecz przyszłego sezonu: "PZHL PZHL, KOCHAĆ KOCHAĆ, PZHL" - nie ma podstaw do ściągnięcia, nie ma podstaw do kar, a zabawa będzie przednia. pzdr
ZACZNIJCIE ROBIĆ PORZADKI OD WŁASNEGO KORYTA A POZNIEJ PIŚCIE APEL.BANDA ZŁODZIEJI
PZHL wsiadzcie sobie kłęboko w dup..wasz apel .Sami doprowadzacie to takiej atmosfery na lodowiskach a wasi podwładni sędziowie to jedno wielkie nieporozuminie ,niedouczenie i arogancja w stosunku do hokeja.Krew człowieka zalewa jak się no to patrzy co antysędziowie robią. Z sezonu na sezon jest coraz gorzej.Sami najpierw się uświadamiajcie się w przepisach hokejowych bo notorycznie je łamiecie zabijając tym polski hokej.
Największa patologia to jest w strukturach PZHL-u. Zacznijcie od siebie potem wymagajcie od innych!!!
Panowie kolejny paradoks pzhl:http://*.pl/index.php/2011/03/22/czy-pzhl-respektuje-wlasne-przepisy/ Jedynym wyjściem jest roz... tego śmiesznego związku bo nawet amatorzy dostali lepszy puchar oni chcą uczyć kultury pusty śmiech mnie ogarnia a sami robią totalny chaos dotyczy to tak samo sprawy Valca.Pozdrawiam wszystkich kibiców hokeja.
**
niestety blokują skutecznie nazwę tej strony ale spróbuję, *d-e-ily-sport
wystarczy wkleić część adresu do wyszukiwarki ;)
pzhl , pzhl !
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zarejestruj się.
UWAGA! W związku wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. nowych regulacji prawnych opartych o treść ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) aktualizacji uległa Polityka Prywatności Hokej.net.

WAŻNE! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Stosujemy je w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących tzw. „ciasteczek”. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
V